Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Intra verlichting, gevestigd te Hoorn, Nederland.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 • Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
 • Intra verlichting heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Dit wordt op de website kenbaar gemaakt. Deze voorwaarden kunnen desgewenst aan u worden toegezonden.

Artikel 2 - Aanbiedingen / Overeenkomsten

 • De prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Eventuele onjuistheden kunnen na totstandkoming van de overeenkomst door Intra verlichting worden gecorrigeerd. De afbeeldingen op de website zijn niet bindend, Intra verlichting probeert d.m.v. een afbeelding een voorstelling te maken van het product. Aan de afbeelding en foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle aanbiedingen gedaan op de website van Intra verlichting zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Intra verlichting de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Intra verlichting te melden.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk of via mail zijn bevestigd.
 • Speciaal voor u bestelde artikelen c.q. aantallen kunnen niet worden retour gestuurd of afbesteld worden.

Artikel 4 - Prijzen

 • De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 • Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonde dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
 • Onze prijzen zijn op de website vermeld in Euro’s Exclusief 21% BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen exclusief overige kosten zoals verwijderingsbijdrage of overheidskosten en verzendkosten.
 • Prijzen op de website zijn altijd onder voorbehoud. Eventuele onjuistheden kunnen ook na tot stand komen van de overeenkomst door intra verlichting worden gecorrigeerd. De foto’s en afbeeldingen op de website zijn ter indicatie van het product. Aan de afbeeldingen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend

Artikel 5 - Aflevering- en leveringstermijnen

 • De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
 • De levertijd voor de producten die door ons op voorraad worden gehouden zullen twee werkdagen na ontvangst van de betaling aan u worden uitgeleverd, producten die speciaal voor u besteld worden geldt een variabele levertijd die van te voren bij ons kunnen worden opgevraagd. Wanneer de levertijd meer dan 30 dagen is heeft u de mogelijkheid de overeenkomst via Email of schriftelijk te ontbinden.
 • De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 • Leveringen zullen uitsluitend plaats vinden binnen Nederland tenzij dit anders is overeengekomen.
 • U dient binnen 8 dagen aan te geven dat u een product wenst te retourneren. Het retourneren dient te geschieden in de originele, complete en onbeschadigde en ongeopende verpakking. Het product mag niet gebruikt zijn. U draagt zelf de kosten en risico van de retourzending. Artikelen die niet voldoen aan bovenstaande omschrijving worden niet geaccepteerd en derhalve niet gecrediteerd. Wanneer wij de retourzending accepteren gaan bij binnen 14 dagen over tot crediteren.

Artikel 6 - Reclame door de koper

 • De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 • Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per brief of Email met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 • Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
 • De koper erkent voldoende op de hoogte te zijn van de productspecificaties. Wij erkennen na acceptatie van opdracht cq offerte geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde producten.
 • Wij leveren standaard de lichtbronnen (product) die u besteld. Indien de desbetreffende lichtbronnen niet meer leverbaar zijn, leveren we standaard het alternatief / vervangende / opvolger van de bestelde lichtbron volgens opgave merk / fabrikant. Dit geldt alleen voor bestelde lichtbronnen. Uiteraard houden we de specificaties van de desbetreffende bestelde lichtbron in de gaten. Wat betreft lichtopbrengst en kleurweergave is het geleverde alternatief minimaal gelijk of beter.
 • Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
  • de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  • de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  • de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
  • De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
  • de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
  • In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 • Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
  • (kosteloos) herstel van gebreken;
  • levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  • terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  • een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
 • Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 • Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 • De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
 • De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 • Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 9 - Betaling

 • Betaling dient te geschieden in Euro’s inclusief BTW en eventueel bijkomende kosten, De betaling dient te geschieden voor wij de materialen verstrekken Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
 • Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Artikel 10 - Privacy

Intra verlichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en houdt zich aan de Wet persoonsregistratie de persoonlijke informatie die u ons verschaft zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. Intra verlichting zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen en eventueel aan u . De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11 - Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, zijnde het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze internetsite, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties of niet of niet tijdig toeleveren van onze toeleveranciers, Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 13 - Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 - Retouren

 • Retouraanvragen worden uitsluitend verwerkt indien cliënt dit schriftelijk of via mail aan Intra Verlichting heeft aangevraagd. Alle bijbehorende gegevens zoals de originele pakbon of de factuur dient u als bijlage toe te voegen. Wij adviseren u ten alle tijden de originele pakbonnen van uw zendingen te bewaren.
 • De bijkomende kosten voor het eventueel te retourneren van een retour zijn voor rekening van u, uitgezonderd zijn zendingen die door Intra Verlichting incorrect zijn uitgeleverd.
 • Wij accepteren en verwerken alleen retourzendingen van onze klanten. Retourzendingen die wij ontvangen van eindgebruikers worden niet geaccepteerd.
 • Artikelen voor creditering en bestemd voor weder opslag wordt de ‘re-stockingsfee’ van 40 % over de betreffende creditnota berekend. Alleen artikelen die korter dan 14 werkdagen geleden zijn gefactureerd komen in aanmerking voor terugname.
 • Retourzendingen worden onderzocht, gesorteerd en nageteld door Intra Verlichting. Alleen de aantallen en de artikelen die zijn vastgesteld door Intra Verlichting komen in aanmerking voor verdere verwerking van de retourzending.
 • Een ongeautoriseerde retourzending wordt geweigerd en gaat retour afzender.
 • Intra Verlichting accepteert uitsluitend artikelen voor creditering die onbeschadigd, nieuw en in de originele verpakking zijn geretourneerd.
 • Zowel beschadigde, onbruikbare of niet standaard artikelen als maatwerk artikelen worden niet teruggenomen en/of gecrediteerd. Artikelen die geen deel meer uitmaken van het assortiment of uitlopend zijn komen niet in aanmerking voor terugname en/of creditering. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd.
 • Stuur géén lichtbronnen mee. Lichtbronnen en glaswerk zijn uitgesloten voor retournering en zullen op uw kosten worden teruggestuurd.
 • Een demo dient binnen 14 dagen te worden geretourneerd. Bij te late retournering volgt de ‘re-stockingsfee’ ter hoogte van 40 %.
  Na 14 werkdagen van factuurdatum kan het artikel niet meer worden geretourneerd.
 • Uitsluitend schriftelijk of via de mail kunt u een retouraanvraag indienen.